OM DIALOGSENTER


 
 

Trondheim bystyre vedtok i 2011 å opprette Flerkulturelt informasjons og dialogsenter ( FIDS ) . I dagligtale kaller vi oss Trondheim dialogsenter. Vi startet med 1 ansatt som skulle lage detaljplaner for arbeidet og finne samarbeidspartnere. Det første året leide vi lokaler i Søndre gate 7. Vi inviterte alle innvandrerorganisasjoner til å komme med innspill om hvordan vi skulle arbeide. Fra 1. dag har vi presisert at vi primært skal arbeide med det vi kan kalle vanskelige integreringsspørsmål. Vi har fokusert mye på hvordan foreldre kan bli gode foreldre her i Trondheim. Det er nødvendig å ha mye kunnskap om Norge, Trondheim og om hvordan vårt samfunn fungerer for å kunne leve et bra liv her.
Etter hvert har vi blitt 3,5 stillinger, og kommet godt i gang faste kurs og informasjon til enkeltpersoner. Vi brukes ofte av våre samarbeidspartnere som bindeledd mellom statlige og kommunale instanser, med enkeltpersoner og innvandrerorganisasjoner.
FIDS er et senter som er opprettet for å styrke kommunens integreringsarbeid. Vi skal være en møteplass for kontakt og dialog mellom innvandrere, myndigheter og majoritetsbefolkningen.

 

" FIDS er finansiert av Trondheim kommune "

  • Vi ønsker å være en møteplass for kontakt, dialog, informasjon og samarbeid mellom myndigheter og innvandrermiljøene i Trondheim.
  • Vi vil legge til rette for at brukere kan påvirke valg av tema som senteret skal arbeide videre med.
  • Vi er et supplement til eksiterende tjenester og skal henvise til korrekt instans.
  • Vi jobber ikke med enkeltsaker.
  • Vi har fokus på holdningskapende og forebyggende informasjonsarbeid.
  • Vi vil diskutere inkludering, helsespørsmål, likestilling, skole-hjemsamarbeid, familie, tvang, ekstrem kontroll osv.
  • Vi kan tilby møtelokaler til bruk for våre samarbeidsparter.

OM TRONDHEIM


Trondheim City
 

Trondheim (tidligere Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med 187 353 innbyggere (per 1. januar 2016). Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand. Bysenteret (Midtbyen) ligger mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus, og mot Rissa og Leksvik i Trondheimsfjorden. Byen ble ifølge sagafortellinger etablert av Olav Tryggvason i 997, og var Norges hovedstad mellom 1030 og 1217 (som den andre i rekken). Byen feiret sitt tusenårsjubileum i 1997. Trondheim er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke, og et etablert regionssenter for hele Midt-Norge. Trondheim huser blant annet det største campuset på landets største universitet; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nidarosdomen, Kristiansten festning, St. Olavs hospital, Trondheim kunstmuseum og Rockheim.

 

CITY'S HISTORY


Man regner med at byen ble grunnlagt i år 997 av Olav Tryggvason. Arkeologiske funn tyder på at det også har vært bosetninger rundt Nidelvas utløp også før den tid utover gårdsbruk, trolig sjøbuer for handelsvirksomhet. Det er gjort gravfunn som bekrefter bosetting på Nidarneset sentralt i dagens bykjerne rundt 400 f.Kr. Ved slutten av 1000-tallet vokste byen meget raskt. Det ble blant annet anlagt ei steinkirke ved St. Olavs gravplass, hvor Nidarosdomen ligger i dag. Det ble også anlagt bro over elva omtrent der hvor dagens Elgeseter bru ligger. I 1219 opplevde Trondheim den første kjente bybrannen, og noen år senere; i 1295 ble store deler av byen lagt i aske av en annen brann. Da Nidaros erkebiskopsete ble opprettet i 1152 økte byutviklingen ytterligere, og fra 1200-tallet kjenner man til nær 20 kirker under setet. Det ble også anlagt en rekke klostre i byen, blant annet på Elgeseter, Bakke og Munkholmen.
Fra 1600-tallet kom økt handelsvirksomhet byen til gode. Byen begynte å vokse vestover, og den første bebyggelsen påBakklandet oppstod. I 1681 la den såkalte Hornemansbrannen igjen store deler av Trondheim i grus, noe som førte til atChristian V bestemte at det skulle legges en helt ny byplan for Trondheim for å forhindre fremtidige branner fra å skape like stor ødeleggelse. Oppgaven ble gitt til den luxemburgske generalmajoren Johan Caspar de Cicignon, som fremmet en byplan med brede og rette gater med et sentralt torg. Til tross for dette oppstod det flere store branner gjennom 1700- og 1800-tallet. Det ble fremmet lov om murtvang på sentrumsbebyggelsen, men før dette ble vedtatt ble byen gjenbygd raskt med trebebyggelse. Mye av dagens trebygg i sentrum stammer fra midten av 1800-tallet. Etter andre verdenskrig måtte store deler av den gamle bebyggelsen vike til fordel for ny næringsvirksomhet. Cicignons byplan fra slutten av 1600-tallet er likevel nokså fremtredende i dagens Trondheim.

References: Wikipedia